.

ПРОЕКТ BG161PO003-1.1.06-0092 „Екологично захранване на информационни табла в транспорта”

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на ПРОЕКТ BG161PO003-1.1.06-0092 „Екологично захранване на информационни табла в транспорта”, изпълнителят на проекта – „МУСАТ АД” обявява конкурс за попълване състава на групата изследователи по проекта с един софтуерен и хардуерен специалист с висше образование специалност „Компютърни системи и технологии” – бакалавър или магистър, с минимален професионален стаж 5 години.

Необходимите документи: автобиография и формуляр кандидатстване, се приемат в срок до 10.12.2012 г. на адрес:

София, Студентски град, ул. Росарио 2, вх.2, офис 3
Тел.: 02/ 868 70 53, 868 70 23
Факс: 02/ 868 70 23 GSM: 0889 09 86 10
или на електронен адрес:
musat_tusofia@yahoo.com